x
Joost Spijkers werd voor het theater geboren op 23 juni 1977 in Melick en Herkenbosch. Na enige omzwervingen door Limburg en het voormalig Joegoslavië kwam hij terecht op de Academie voor Kleinkunst/de Theaterschool in Amsterdam. Daar vormde hij met klasgenoten de theatergroep de Ashton Brothers. De Ashton Brothers zijn Pim Muda, Joost Spijkers en Friso van Vemde.
Zij speelden hun muzikale spektakelshows over de hele wereld, van Parijs tot Toronto en van Budapest tot Edinburgh. Na vijf, door pers en publiek bejubelde, en internationaal bekroonde theatershows ontwikkelden de Ashton Brothers hun zomerfestival Ashtonia waarmee ze de zomers van 2017-2018-2019 tienduizenden mensen naar hun circus in onder meer de tuin van Slot Zeist trokken.
Als Ashton Brother specialiseerde Joost zich tot onfortuinlijke flamencodanser, primo ballerino, acrobaat in de trapeze en tissue, sterke man, blinde pianist, amoebe, brandende derwishdanser, en zanger van liederen die niemand kan verstaan.

Sinds 2015 maakt Joost samen met zijn band en toneelschrijver Peer Wittenbols "solo" muziektheaterprogramma's. Joost won in 2018 de Poelifinario voor het meest indrukwekkende theaterprogramma in de categorie kleinkunst. De voorstelling stond in de Theaterkrant top 5 van de beste theatervoorstellingen van het jaar. In 2022 won hij de Annie MG Schmidtprijs 2021 voor het beste theaterlied met het lied "Welkom Thuis" uit de voorstelling "Hotel Spijkers". De nummers uit de shows zijn uitgebracht op vier albums. Joost zingt in het Nederlands en in alle andere talen uit zijn jeugd in theaters in Nederland, Servië, Bosnië, Kroatië, Slovenië en Tsjechië.

Joost is getrouwd met Iva Lešić en is vader van Joakim, Sara Sofie en Stela Tara.

O ja, alles wat hij zingt is echt gebeurd.
 

venster sluiten
 
 
 
x

We horen graag van je

E-mailadres
 
Vraag, reactie of opmerking
 
 
Amsterdam Artist Management
Contactpersoon: Elselinda Schouten
Telefoon: +31 6 20 361 376
> Management@joostspijkers.nl
 
 
 
 

venster sluiten

Disclaimer


Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Manke Josephus BV, hierna te noemen: "Josephus BV", en op alle door Josephus BV aangegane overeenkomsten of door Josephus BV verrichte handelingen, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door Josephus BV aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan kopers van Josephus BV. 2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over "koper" moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Josephus BV in een contractuele relatie staat, waaronder doch niet uitsluitend, uit hoofde van een met Josephus BV gesloten koopovereenkomst. Met name wordt onder "koper" ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd. 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. 4. Algemene voorwaarden van anderen dan Josephus BV gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.


Artikel 2. Offertes
1. Alle offertes van Josephus BV dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potenti"le koper tot het doen van een aanbod. Offertes binden Josephus BV derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan Josephus BV gegeven order geldt als aanbod, welke van de zijde van Josephus BV (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt eerst na (schriftelijke) bevestiging door Josephus BV te zijn aanvaard. 2. Alle offertes van Josephus BV zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding door de koper. Herroeping van de aan Josephus BV gegeven order zal onverwijld dienen te geschieden. 3. Josephus BV heeft het recht haar prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer prijswijziging op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.


Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst met Josephus BV komt eerst tot stand wanneer Josephus BV een aan Josephus BV gegeven order heeft aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Josephus BV de orderbevestiging verzendt. 2. De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan Josephus BV gegeven, gebonden gedurende een periode van acht dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van de order. Een verklaring van de koper dat de koper zijn order wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van acht dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien Josephus BV de order alsnog aanvaardt/bevestigt binnen deze periode van acht dagen. 3. De door Josephus BV aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van de orderbevestiging van Josephus BV in te stemmen, tenzij hij binnen acht dagen na dagtekening van de orderbevestiging schriftelijk aan Josephus BV te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen. 4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van Josephus BV, of namens Josephus BV gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Josephus BV alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door Josephus BV tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 4. Prijzen
1. De prijzen van Josephus BV zijn in Euro en inclusief BTW, exclusief verwerkingskosten, verzendkosten en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten. 2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege. 3. Josephus BV behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts heeft Josephus BV het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. 4. Bij overeenkomsten met een waarde van €50,- euro of minder, kan Josephus BV extra administratiekosten in rekening brengen.


Artikel 5. Betaling
1. Betaling dient te geschieden in Euro's, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar Josephus BV is gevestigd of door overmaking op een door Josephus BV aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum indien is geleverd in Nederland en uiterlijk binnen dertig dagen indien is geleverd buiten Nederland, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van de bank of girorekening van Josephus BV als de dag van betaling. 2. Bij betaling per check worden extra administratie kosten in rekening gebracht. 3. Indien de koper niet is opgenomen in het debiteurenbestand van Josephus BV, gaat Josephus BV pas over tot levering indien de factuur vooraf is voldaan. 4. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Josephus BV het recht, indien en voorzover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van alle verbintenissen van Josephus BV jegens de koper op te schorten dan wel te ontbinden, onverminderd alle rechten van Josephus BV uit het gemene recht voortvloeiend. 5. Ook is Josephus BV gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts is Josephus BV alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door Josephus BV verrichte prestatie, onverminderd het recht van Josephus BV op schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt de koper aan Josephus BV, dan wel de kredietverzekeraar van Josephus BV, zonder dat een nadere aanzegging door Josephus BV nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 1% per maand, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €500,- alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor Josephus BV nadelige wijze. 6. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. 7. Indien in de financiele positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Josephus BV gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen. 8. Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.


Artikel 6. Aflevering- en leveringstermijnen
1. De door Josephus BV opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Josephus BV voor de uitvoering van de order nodig hebben in bezit van Josephus BV zijn. De door Josephus BV opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dient Josephus BV derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval "in afwijking van het bovenstaande" in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 12 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht. 2. Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door Josephus BV verzonden op de naar het oordeel van Josephus BV gunstige wijze met door Josephus BV te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper. 3. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan Josephus BV de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen. 4. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Josephus BV het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen. 5. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is Josephus BV gerechtigd op "zulks ter keuze van Josephus BV" op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter Josephus BV van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Josephus BV gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.


Artikel 7. Bestellingen
1. Bestellingen kunnen op de volgende wijze worden geplaatst: Per e-mail: info@joostspijkers.nl - Via de website: www.joostspijkers.nl. 2. Op verzoek kan de bestelling binnen Nederland worden verzekerd tegen verlies en/of beschadiging. De kosten hiervan zullen aan de koper worden doorbelast. 3. Alle bestellingen worden gezonden aan het door de koper opgegeven adres. 4. Bestellingen worden desgewenst door Josephus BV in een discrete verpakking aan de koper verzonden. 5. Josephus BV heeft het recht voor de uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.


Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid
1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die de koper Josephus BV verstrekt heeft. De koper moet waar het de in de offerte van Josephus BV, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door Josephus BV verstrekte gegevens, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door Josephus BV geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid en omvang; ook hier dient de koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen. De door Josephus BV geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voorzover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidsverschillen en ondergeschikten wijzigingen. 2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen zeven dagen na levering aan Josephus BV ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten. 3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen zeven dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan Josephus BV ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2. 4. De inhoud van de beelddragers wordt summier aangegeven door Josephus BV aan de koper. Deze informatie betreft met name leeftijd, soort film en speelduur. 5. Geleverde en gebruikte zaken/producten die geen gebrek of gebreken hebben, kunnen niet worden geretourneerd of geruild. 6. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens Josephus BV betrekking hebbend op gebreken in de door Josephus BV geleverde zaken, vervalt indien: a. De gebreken niet binnen de in lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Josephus BV ter kennis zijn gebracht; b. De koper Josephus BV geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; c. De koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door Josephus BV voorzien; d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet; e. De in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien deze termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan zes maanden sedert de levertijd is verstreken. 7. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door Josephus BV geleverde zaken zal een door Josephus BV aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.


Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Ingeval van reclame is Josephus BV, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door Josephus BV wordt vastgesteld, uitsluitend gehouden tot zulks ter keuze van Josephus BV: a. (kosteloos) herstel van gebreken; b. Levering van vervangende zaken c.q. Onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. Onderdelen; c. Terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voorzover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben; d. Een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld. 2. Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting aan de zijde van Josephus BV. 3. Behoudens eventuele verplichtingen van Josephus BV uit hoofde van het bovenstaande is Josephus BV nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld aan de zijde van Josephus BV (door degenen die Josephus BV voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name is Josephus BV ook nimmer aansprakelijk voor lichamelijke-, gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de koper, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. 4. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Josephus BV is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan. 5. De koper is gehouden Josephus BV te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Josephus BV mochten doen gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de koper komen.


Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. Door Josephus BV geleverde zaken blijven eigendom van Josephus BV tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door Josephus BV geleverde zaken, aan Josephus BV verschuldigd is. Indien Josephus BV zulks nodig oordeelt heeft Josephus BV het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen. 2. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen. 3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van de normale bedrijfsvoering van de koper. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan Josephus BV over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan Josephus BV over te dragen. 4. Indien tengevolge van bewerking of verwerking door de koper het eigendomsrecht van Josephus BV rustend op de door Josephus BV geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve van Josephus BV een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de bewerking of verwerking. 5. Josephus BV is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar Josephus BV in eigendom toebehoren, onder Josephus BV te nemen, zodra Josephus BV in redelijkheid kan aannemen dat de re"le kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor Josephus BV voortvloeien uit het gemene recht. Met name behoudt Josephus BV ook het recht de koper na het onder Josephus BV nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken. 6. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op verzoek van Josephus BV deze verzekering aan te tonen.


Artikel 11. Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Josephus BV die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Josephus BV kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemie"n, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van Josephus BV, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien Josephus BV door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is Josephus BV gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze van Josephus BV. Ingeval van overmacht kan de koper Josephus BV niet tot schadevergoeding aanspreken.


Artikel 12. Persoons- en bedrijfsgegevens
Persoons- en bedrijfsgegevens van koper worden door Josephus BV nimmer aan derden verstrekt, behoudens een (wettelijke) plicht of uitdrukkelijke toestemming van koper. Artikel 13. Afwijking en strijd met de wet 1. Josephus BV kan te allen tijde strikte naleving van deze algemene voorwaarden eisen, ook in het geval dat uitdrukkelijk of stilzwijgend afwijking van deze algemene voorwaarden is toegestaan. 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met een wettelijke bepaling, zal deze betreffende bepaling komen te vervallen. De bepaling zal door Josephus BV worden vervangen.


Artikel 14. Toepasselijk recht
Op de door Josephus BV gedane offertes en op alle door Josephus BV aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Artikel 15. Geschillenbeslechting Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door Josephus BV aangegane overeenkomsten en door Josephus BV verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Den Haag
 

Nieuwsbrief  ×

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en schrijf je in op de nieuwsbrief